Kurs języka polskiego - Lubelski Uniwersytet Inspiracji
Play video

Kurs języka polskiego

 

Poziom B1

40 jednostek lekcyjnych

Doświadczeni lektorzy akademiccy

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Opis kursu

Kurs obejmuje materiał leksykalno-gramatyczny, wspomagający rozwijanie na poziomie B1 przede wszystkim takich kompetencji językowych, jak: rozumienie tekstów pisanych i poprawność gramatyczna. Biorąc pod uwagę potrzeby osób uczących się języka polskiego na tym właśnie poziomie zaawansowania, przygotowane zostały także ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, których zadaniem jest wspieranie umiejętności w tym zakresie. Multimedialne prezentacje materiału gramatycznego, fonetycznego czy ortograficznego, obok celów nadrzędnych, mają wspomóc rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu. Opanowanie nowego materiału leksykalnego ułatwiają nie tylko ćwiczenia, ale także towarzyszące wyrazom przejrzyste definicje, a w wielu przypadkach również ciekawe ilustracje. Dostęp do kursu jest całkowicie bezpłatny. Kurs stanowi świetne przygotowanie dla cudzoziemców, chcących rozpocząć kształcenie w murach lubelskich uczelni.

W trakcie 40 lekcji będzie można śledzić losy Igora, który zachęcony przez siostrę Olgę i jej męża Jacka, przyjeżdża z Ukrainy na studia do Lublina i dzięki pomocy Krzyśka – kolegi z akademika, poznaje miasto i bierze aktywny udział w życiu studenckim. Kurs jest bogato ilustrowany, dzięki czemu dużo łatwiej będzie można opanować nowe słownictwo i przy okazji poznać ciekawe miejsca w Lublinie. By przygoda z językiem polskim była jeszcze ciekawsza, na uczestników kursu czekają też zagadki i humorystyczne historyki przedstawione w formie komiksów.

Elementy kursu
Każda jednostka lekcyjna składa się ze stałych elementów:
• słownictwo wprowadzające;
• tekst, którego treść związana jest z codziennym życiem bohaterów mieszkających w Lublinie. W tej części znajdują się także ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo i sprawdzające zrozumienie tekstu;
• materiały multimedialne, w których lektor prezentuje zasady gramatyki języka polskiego;
• ćwiczenia do prezentowanego materiału gramatycznego;
• ćwiczenia fonetyczne lub ortograficzne;
• zagadki lub inne zadania dotyczące Lublina.
Zasady realizacji kursu oraz Certyfikat
Po zakończeniu kursu z systemu generowany jest certyfikat potwierdzający realizację materiału dydaktycznego. Aby zrealizować pełny kurs, użytkownik musi zaliczyć wszystkie jednostki lekcyjne. Brak zaliczenia ćwiczeń w jednej jednostce, skutkuje niemożliwością przejścia do kolejnych zajęć. W celu utrwalenia materiału, użytkownik ma możliwość powrotu do zaliczonych jednostek lekcyjnych. Użytkownik posiada nieograniczony dostęp do wszelkich materiałów multimedialnych zamieszczonych w kursie. Nie ma również określonego limitu czasowego przewidzianego na realizację kursu. Szczegółowe zasady realizacji kursu dostępne są w Regulaminie.
Opracowanie merytoryczne kursu
Koordynacja projektu, wkład merytoryczny

Dr hab. Katarzyna Sobstyl
Koordynator merytoryczny kursu języka polskiego on-line, językoznawca, adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1999 r. pracuje w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, łącząc nauczanie języka polskiego z pasjami naukowymi: tekstologią i koncepcją językowych obrazów świata. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Od 8 lat członek zespołu glottodydaktycznego, działającego przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (od 2010 r. kieruje podzespołem odpowiedzialnym za sprawność pisania). Od 7 lat jest członkiem komisji przeprowadzających egzaminy certyfikatowe w kraju i za granicą, posiada także uprawnienia do sprawowania funkcji przewodniczącego. Nie umie chodzić powoli i nie wyobraża sobie codzienności, w której nie byłoby zwierząt, zwłaszcza psów.

Mgr Wiesława Jarosz-Skrzydeł
Wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od ponad 20 lat uczy języka polskiego jako obcego. Absolwentka studiów magisterskich – Filologii rosyjskiej (specjalność literaturoznawcza) i Filologii polskiej (specjalność językoznawcza) na UMCS. Ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarstwa Sportowego i studia III stopnia na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego rozszerzyła pracując trzy lata w Mińsku na Białorusi z grupami studentów, młodzieży szkolnej i dorosłych. Od 2016 roku, jako członek komisji egzaminacyjnej, uczestniczy w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Od zawsze wielka pasjonatka sportu i szeroko rozumianej aktywności fizycznej.

Mgr Kamila Kwiatkowska
Wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2013-2017 lektorka języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie Mołdawskim w Kiszyniowie. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych: Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego (UMCS), Logopedia (UMCS) oraz Nauczanie „wiedzy o kulturze” i Animacja Kultury (Uniwersytet Warszawski). Posiada uprawnienia przewodniczącego komisji na egzaminach certyfikatowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej oraz możliwości wykorzystania w nauczaniu cudzoziemców teorii i praktyki wypracowanej na gruncie logopedii. Uwielbia podróże i nie potrafi długo usiedzieć w jednym miejscu.

Dr Bartłomiej Maliszewski
Absolwent Filologii polskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. W latach 2007-2010 lektor języka polskiego na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa. Od 2004 roku członek zespołu glottodydaktycznego działającego przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, autor zadań egzaminacyjnych, od ponad 10 lat członek komisji przeprowadzających egzaminy certyfikatowe w kraju i za granicą. Jego pasje to: tenis, turystyka i muzyka. Nie wyobraża sobie życia bez kawy.

Dr Magdalena Rumińska
Literaturoznawca, starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uczy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej. W latach 2008-2013 lektor języka polskiego – specjalista w dziedzinie języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie „Orientale” w Neapolu. Posiada certyfikat znajomości języka włoskiego na poziomie C2 (CELI5). Jest uprawniona do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Autorka zadań certyfikatowych z języka polskiego na poziom C1 i C2.
Ostatnio miłośniczka literatury biograficznej, od zawsze – miłośniczka zwierząt. Kocha życie na wsi. Nieobce są jej tajniki kuchni polskiej i włoskiej.

Dr Joanna Hałoń-Gnutek
Literaturoznawca, od 2005 r. nauczyciel języka polskiego i języka polskiego jako obcego. Od 2009 r. egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z zakresu egzaminów na wszystkich etapach kształcenia (język polski). Członek Komisji Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Trener, mentor i ekspert w projektach (PO KL, PO WER, MEN, MSZ) z zakresu kształcenia humanistycznego, nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z zakresu Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (CJKP UMCS) oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wpisana na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w obszarze nauczania i wychowania, jest autorką wielu programów i projektów z edukacji pozaszkolnej. Chodzi po górach (bez zadyszki). Grube książki kocha równie mocno jak filmy akcji. Nigdy nie odmawia gorzkiej kawy z mlekiem.

Ilustracje wspierające naukę

Katarzyna Cichosz
Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z zamiłowania i z zawodu grafik-ilustrator. Jej ulubionym zajęciem jest przedstawianie człowieka w różnych życiowych sytuacjach. Pasjonatka dnia codziennego, który dostarcza jej pożywki do tworzenia komiksów, często o naturze humorystycznej. Jako dziecko marzyła o tym, aby zostać archeologiem, dlatego potrafi zobrazować niemal każdy punkt w historii. Interesuje się również designem.