Regulamin - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Lubelski Uniwersytet Inspiracji (www.lui.lublin.eu) należącego do Gminy Lublin

SŁOWNIK POJĘĆ

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
Adres IP – indywidualny numer, który na ogół jest przypisywany do każdego komputera podłączonego do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) lub też może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.
Cookies (ciasteczka) – małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach Użytkowników, aby m.in. ułatwić im korzystanie ze stron www.
Formularz kontaktowy – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z konkretnym Usługobiorcą.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji jako użytkownik kursu językowego, autor bloga lub przy rejestracji na konkretne wydarzenie.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona do promowania usług, wizerunku lub towarów Usługodawcy i jego partnerów prowadzących działalność non-profit, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach – niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę i partnerów. 
Konto Usługobiorcy (zwane dalej „Kontem”) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami (kursem, wpisami na blogu).
Profil Użytkownika – funkcjonalność w Serwisie Usługodawcy, którą zarządza Usługobiorca, pozwalająca na gromadzenie wybranych danych o Użytkowniku,
m.in.: dane osobowe, adres e-mail.
Serwis LUI – serwis internetowy, którego właścicielem jest Gmina Lublin (zwana dalej Usługodawcą), w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem:  www.lui.lublin.eu pod nazwą Lubelski Uniwersytet Inspiracji.
Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi ze strony Usługodawcy,
które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
Usługodawca – GMINA LUBLIN, ul. pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 9462575811.
Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Serwis Lubelski Uniwersytet Inspiracji, które wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania, tj.: kursy językowe, blogosfera, wydarzenia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, 
związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca w Serwisie LUI nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4. Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

II. REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

1. W celu korzystania z Serwisu LUI niezbędne jest zarejestrowanie się poprzez założenie konta Użytkownika.
2. Założenie konta jest bezpłatne.
3. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
4. Formularz rejestracyjny, o którym mowa w punkcie 3., wypełnia się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania. Podany adres e-mail staje się loginem użytkownika.
5. Użytkownik korzystając z Usług jednocześnie oświadcza, że:
a. podane przez niego dane oraz adres elektroniczny są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. akceptuje Regulamin, tzn. zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się go przestrzegać.
6. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
b. jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego,
w ramach Serwisu utworzy dla Użytkownika unikalne Konto Użytkownika, o nazwie podanej przez Użytkownika.
8. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Użytkownika prawidłowego loginu
i hasła.
9. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten należy podać bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego zaktualizowania
tej informacji na Koncie Użytkownika.
10. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
11. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu LUI lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
W razie wystąpienia wskazanych okoliczności, Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.
12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. podłączenie do sieci Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.
3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę – nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem zapisów zawartych poniżej.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu LUI,
b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług, 
c. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres elektroniczny lub dane identyfikacyjne,
d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług,
usunięcia – po poinformowaniu Stron – wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Serwisu LUI na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem. Z tytułu tych czynności Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym dostępu do treści, edytowania i modyfikacji podanych przez siebie danych związanych
ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
5. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem
lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie,
za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami
lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Użytkowników.
2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług, Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. W przypadkach, w których naprawienie szkody wiąże się z odpowiedzialności finansową odpowiedzialność ta ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody, nie obejmuje utraconych korzyści.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Użytkownika i uniemożliwił Użytkownikowi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za powstałą szkodę.
3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie Usługodawcy
lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
d. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
f. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji,
w tym podanie ich przy rejestracji Konta,
g. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony ich prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności normująca zasady ochrony prywatności jest dostępna w Serwisie Usługodawcy.
2. Usługodawca przetwarza dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie i celu prawidłowej realizacji Usług będących przedmiotem Umowy, określonych niniejszym Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej
Usługi drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu, nie będące danymi publicznymi, dane Użytkowników, przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej,
w szczególności Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
5. Usługodawca przetwarza, zgromadzone na podstawie udostępnionych w Serwisie Formularzy rejestracyjnych.
6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników wprowadzających dane w Formularzach związanych z korzystaniem z kursów językowych, modułem bloga oraz rejestracją na wydarzenia zamieszczane w Serwisie LUI. Jako administrator danych Usługobiorca odpowiada za ich przetwarzanie, w tym zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, o której mowa w pkt 4. Podanie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak konieczne – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) – dla realizacji umowy o świadczenie Usług poprzez Serwis. Każdy Użytkownik jako podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
i modyfikacji. Za legalność przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym pozyskanie zgody Użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, a także publikację ich wizerunku w Serwisie LUI odpowiada Usługodawca. Usługodawca jako podmiot przetwarzający dane Użytkowników odpowiedzialny jest za ich zabezpieczenie zgodnie
z wymogami przepisów prawa.
7. Dane osobowe przechowywane i zabezpieczone są na serwerach GMINY LUBLIN,
ul. pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514,
NIP 9462575811będącej administratorem serwisu www.lui.lublin.eu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@lui.lublin.eu
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej
14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.
2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Użytkownika publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2. niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie
polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.