Marta Fiołka - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Marta Fiołka

  • dr hab. Marta Fiołka
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Biologii i Biotechnologii

Dr hab. Marta Fiołka – adiunkt w Zakładzie Immunobiologii, Instytutu Biologii i Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się otrzymywaniem i badaniem nowych związków o aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybowej i przeciwnowotworowej, pochodzących z bakterii symbiotycznych i tkanek dżdżownic. Studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską obroniła w 2006 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała w 2016 roku. Specjalność – immunobiologia, biologia medyczna.
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony własności intelektualnej i jest wykładowcą tego przedmiotu. Jest twórcą 7. wynalazków, z których już 5 uzyskało ochronę patentową. Otrzymała Odznakę za Zasługi dla Wynalazczości przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów i Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2015 roku oraz Nagrodę Rektora UMCS w 2015 i 2017 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.
Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowała preparat z płynu jamy ciała dżdżownic Denrobaena veneta, który niszczy w badaniach in vitro komórki raka płuca A549 w 75-80%, a jednocześnie nie działa cytotoksycznie na komórki prawidłowe. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Płyn celomatyczny dżdżownicy Dendrobaena veneta do zastosowania w leczeniu raka płuc”.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy