Ryszard Kolstrung - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Ryszard Kolstrung

  • dr hab. Ryszard Kolstrung
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na hodowli zwierząt (przede wszystkim koni i kuców), uwarunkowaniach pokrojowych i psychomotorycznych do różnych form użytkowania koni i kuców, behawioryzmie koni, biologii i biotechnikach rozrodu koni, jak również na pielęgnacji końskich kopyt.

Najważnijesze osiągnięcia naukowe

1. Autor i współautor 98 publikacji, w tym 69 oryginalnych prac badawczych i 1 podręcznika.
2. Promotor 2 prac doktorskich i 104 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich).
3. Współudział w wytworzeniu i aktualnej pracy hodowlanej nad polską rasa kuców – kucem felińskim. Aktualnie społecznie pełniona funkcja Przewodniczącego Komisji Polskiej Księgi Kuców przy Polskim Związku Hodowców Koni
4. Udział w pracach zbiorowych – badania nad aklimatyzacją, behawiorem, rozwojem i użytkowością koników polskich w chowie rezerwatowym i stajennym w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przez 35 lat – członek Komisji Hodowlanej.
5. Specjalista w zakresie pielęgnacji kopyt koni. Współautor licznych publikacji oraz podręcznika. Prowadzi kursy dla podkuwaczy i hodowców.

Wybrane publikacje naukowe

1. Podręcznik: Kolstrung R., Stachurska A., Silmanowicz P. – Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni. PWRiL, Warszawa, 2004
2. Sasimowski E., Kolstrung R., Pietrzak S., Sapuła M., Wojciechowski J., Stachurska A. – Produkcja ogólnoużytkowych „kuców felińskich”. Część III. Naturalna stanówka przy kojarzeniu osobników o różnej wielkości. Annales UMCS, sec.EE, t.VI, 21, 1988.
3. Sasimowski E., Kaproń M., Pietrzak S., Kolstrung R., Słomiany J., Garbacz M., Popielec T. – Struktura i hierarchia stada (postawy opiekuńcze, przyjazne i wrogie) koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym. RNR, seria B, t.106, z.1-2, 1990.
4. Kolstrung R. – Analiza wyników doświadczalnych prób użytkowości kuców felińskich, arabokoników i koników polskich oraz ocena ich praktycznego wykorzystania. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo AR w Lublinie, (228), 1999
5. Kaproń M., Janczarek I., Strzelec K., Kaproń M., Kolstrung R., Janczarek I., Strzelec K., Pluta M. – Wpływ systemu prób siły uciągu i chęci ciągnięcia na zmienność tętna u koni. Zeszyty Naukowe – Przegląd Hodowlany, z.25, 35 – 43, 1996.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy