Agnieszka Kuźniar - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Agnieszka Kuźniar

  • dr Agnieszka Kuźniar
  • Katolicki Uniwersytet Lubelsi Jana Pawła II
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Dr Agnieszka Kuźniar, zatrudniona w Zakładzie Biotechnologii Procesowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Specjalizuje się w biotechnologii procesowej, zaś do jej zainteresowań naukowych należą: endofity, metantrofy, torfowisko, skały przywęglowe, metagenomika, analizy metaboliczne mikroorganizmów.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Wyróżnienie pracy doktorskiej – 2013 rok.
2. Patenty:
– Sposób otrzymywania ektoiny przy udziale konsorcjum bakterii zasiedlających odpadowe skały przywęglowe. (P.395782). Data uzyskania: 20.11.2013.
– Sposób produkcji polihydroksyalkanolanów z metanu, przez konsorcjum bakteryjne zasiedlające skałę przywęglową (P.401711). Data uzyskania: 18.12.2014.
3. Kierownik projektu PRELUDIUM 1: Potencjał biotechnologiczny układu endofitycznego Sphagnum sp. – metanotrofy [2011/01/N/NZ9/06811, 2011-2012].
4. Wykonawca w projektach:
– OPUS 9, kierownik: prof. dr hab. Zofia Stępniewska: Naturalna i stymulowana aktywność metanogeniczna polskich węgli kopalnych.
– SONATA 5, kierownik dr Agnieszka Wolińska: Metagenomy glebowe wskaźnikiem degradacji bioróżnorodności mikroorganizmów w glebach użytkowanych rolniczo na Lubelszczyźnie (21.03.2014-20.03.2016).

Wybrane publikacje naukowe

1. Stępniewska Z, Kuźniar A., 2013. Endophytic microorganisms-promising applications in bioremediation of greenhouse gases. Applied Microbiology and Biotechnology 97(19), 9589-9596.
2. Stępniewska Z., Kuźniar A., 2014. Cultivation and detection of endophytic aerobic methanotrophs isolated from Sphagnum species as a perspective for environmental biotechnology. AMB Express 1-9.
3. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., 2014. Distribution of the methanotrophic bacteria in Western part of the Upper Silesian Coal Basin (Borynia-Zofiówka and Budryk coal mines). International Journal of Coal Geology 130, 70-78.
4. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M., 2017. Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach. Applied Soil Ecology, 119: 128-137.
5. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M., 2017. Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation processes. Microbial Ecology, 73:162-176. doi: 10.1007/s00248-016-0837-2.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy