Marlena Stradomska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Marlena Stradomska

 • Marlena Stradomska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Marlena Stradomska – psycholog, pedagog, trener, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sprawuje funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, realizuje projekty naukowe oraz szkolenia specjalistyczne. Jest kierownikiem placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia, w którym zajmuje się kwestiami edukacyjnymi, prowadzeniem warsztatów i spotkań specjalistycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zainteresowania naukowe: suicydologia, nowoczesne metody nauczania, edukacja.

Wybrane publikacje naukowe

Publikacje w czasopismach

 1. Stradomska, M. (2019). Determinants of suicide attemps in a group of students – a preventive program at the university, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 19(3), 293-307.
 2. Stradomska, M. (2019). Problem starzenia się społeczeństw a inicjatywy zrzeszające osoby w okresie późnej dorosłości – ujęcie suicydologiczne. Cywilizacja i Polityka, 17(17), 115-123.
 3. Stradomska, M. (2019). Kryptowaluty jako zagrożenie dla systemu jednostki – analiza prawno-psychologiczna. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 47(2), 222-233.
 4. Stradomska, M. (2019). Communication in the assistance relationship – the suicidological aspect. Journal of Modern Science, 43(4), 31-52.
 5. Stradomska, M. (2019). Suicide and Internet addiction – psychological perspective. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 23(1), 42-46.
 6. Stradomska, M. (2019). Zagrożenia suicydalne a formy wsparcia osób potrzebujących pomocy – ujęcie integralne. Młoda Humanistyka, 14(1), 1-12.
 7. Stradomska, M. (2019). Contemporary education towards selected phenomena. Case study as an educational metod – a suicidal aspect. 21st Century Pedagogy, 1(3), 50-55.
 8. Stradomska, M. (2019). Wolontariusz pracujący w placówce psychiatrycznej – analiza zachowań z grupy ryzyka suicydalnego. Młoda Humanistyka, 14(1), 1-14.
 9. Stradomska, M. (2019). Zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży a dobro młodzieży. Ujęcie integralne. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(37), 421-430.
 10. Stradomska, M. (2019). Samobójstwo w środowisku pracy – jak pracować z osobą z zaburzeniami natury psychicznej?, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, 33(1), 87-101.
 11. Stradomska, M. (2019). Profilaktyka presuicydalna w Polsce i Japonii. Analiza na przykładzie kampanii „Zobacz… Znikam” oraz „Sleep Campaign” – „Tato, jak spałeś?”. Kognitywistyka i media w edukacji, 1(1), 87-97.
 12. Stradomska, M., Harasim, K. (2018). Die Bedrohung vom Selbstmordterrorismus in der Zivilisation des 21. Jahrhunderts, Humanum Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie, 31(4), 83-93.
 13. Stradomska, M. (2018). Metody projekcyjne w ujęciu doświadczalniowo-analitycznym. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 1(28), 87-95.
 14. Stradomska, M. (2018). Proces leczenia w sytuacji zagrożenia życia – analiza suicydologiczna na podstawie działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Humanum Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie, 31(1), 105-113.
 15. Stradomska, M. (2018). Profilaktyka XXI wieku – problem samobójstwa a dostęp do broni palnej – analiza suicydologiczna. Cywilizacja i Polityka, 16(16), 420-428.
 16. Stradomska, M. (2018). Polityka presuicydalna w państwie – wybrane aspekty bezpieczeństwa obywatela. Cywilizacja i Polityka, 16(16), 410-419.
 17. Stradomska, M. (2018). Profilaktyka czy zagrożenie suicydalne – aspekt społeczny. Pieniądze i Więź, 4(81), 138-143.
 18. Stradomska, M., Harasim, K. (2018). List pożegnalny samobójcy – źródłem badań w naukach społecznych Cz. 1 Analiza formalna. Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 28(1), 81-97.
 19. Stradomska, M., Harasim, K. (2018). Samobójstwa w społeczności szkolnej – czy profilaktyka jest możliwa? Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 28(1), 167-177.
 20. Stradomska, M., Harasim, K. (2018). Świadomość i oczekiwania studentów wobec psychoprofilaktyki (na przykładzie Projektu Dobre Życie UMCS. Społeczeństwo i Edukacja Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 28(1), 177-191.
 21. Stradomska, M. (2018). Media education, advertisements and conscious prevention – preventing difficult situations and suicides in a younger age group. Kognitywistyka i media w edukacji, 2(2), 22-24.
 22. Stradomska, M., Barłóg, M. (2018). W trosce o życie: filozofia, psychologia i pedagogika ochrony i poczucia sensu życia. Ujęcie integralne na przykładzie działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Kwartalnik Naukowy Fides et ratio, 33(1), 251-261.
 23. Stradomska, M., Barłóg, M., Barłóg, K. (2018). O znaczeniu sztuki w trosce o życie: Arteterapia i niematerialne wartości kultury w rozwoju jednostki na przykładzie dziejów i sztuki bursztynu. Kwartalnik Naukowy Fides et ratio, 33(1), 75-85.
 24. Stradomska, M., Słapczyński, T. (2018). Społeczne aspekty przymusowego leczenia w Polsce. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2(40), 49-60.
 25. Stradomska, M. (2017). Normatywność emocji w sytuacji suicydalnej u dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 18(1), 45-52.
 26. Stradomska, M. (2017). Bagno behawioralne – reduktor wewnątrz sterowności – generator zewnątrz sterowności. Adolescent w ponowoczesnej rzeczywistości. Prosopon – Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 19(1), 89-99.
 27. Stradomska, M. (2017). Dymensje autodestrukcji dzieci i młodzieży w wieku 12-19 lat. Perspektywa suicydologiczna. Humanum Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie, 27(1), 185-195.
 28. Stradomska, M. (2017). Psychologiczne predyktory zachowań autodestrukcyjnych u dzieci i młodzieży – aspekt suicydogennych sekt. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie, 24(1), 91-99.
 29. Stradomska, M., Słapczyński, T. (2017). Prawne i socjologiczne aspekty działalności gospodarczej w Polsce. Społeczeństwo i Edukacja. Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji w Warszawie, 25(2), 165-178.
 30. Stradomska, M., Słapczyński, T. (2017). Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 22(1), 95-106.
 31. Stradomska, M., Barłóg, M. (2017). Samoocena i inteligencja emocjonalna jako indywidualne predykatory postaw względem bezpłodności własnej oraz partnera, a także wobec metody in vitro. Kwartalnik Naukowy Fides et ratio, 1(29), 234-246.
 32. Stradomska, M., Barłóg, M. (2017). Samoocena i inteligencja emocjonalna jako indywidualne predykatory gotowości do tworzenia rodziny zastępczej, rodziny adopcyjnej oraz postawy względem pomocy społecznej. Kwartalnik Naukowy Fides et ratio, 1(29), 279-289.
 33. Stradomska, M. (2016). Wolni czy zmanipulowani? Odbiorcy reklam w XXI wieku. Studium psychologii wpływu społecznego. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 16(3), 99-107.
 34. Stradomska, M., Wolińska, J., Marczak, M. (2016). Uwarunkowania prób samobójczych u nastoletnich pacjentów szpitali i klinik psychiatrycznych
  w perspektywie psychologicznej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 16(3), 136-149.
 35. Barłóg, M., Stradomska, M. (2015). Percepcja osoby w związku romantycznym
  z wyznawcą islamu. Kwartalnik Naukowy Fides et ratio, 3(23), 118-128.

 

Publikacje w pracach zbiorowych

 

 1. Stradomska, M. (2020). Suicide in an academic environment – is prevention possible? W: Monika Kačmárová (red.), Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti (s. 277-288). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
 2. Stradomska, M. (2019). Kontrola emocji a wypalenie zawodowe u wolontariuszy placówek psychiatrycznych. Etyka pracy z osobą po próbie samobójczej. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 3. Stradomska, M., Rynkiewicz, J., Siudem, A., Siudem, J., Siudem, I. (2019). Partyworking wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka. Lublin: Towarzystwo Nowa Kuźnia.
 4. Stradomska, M. (2017). Kryminologia a bezpieczeństwo jednostki w XXI w. W: Pływaczewski, E. Jurgielewicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka (red.), Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych (s. 218-230). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 5. Stradomska, M. Harasim, K. (2017). Eurosieroctwo – perspektywa bezpieczeństwa społeczno-ekonmicznego. W: V. Taras, W. Weshop (red.) Człowiek wobec zagrożeń współczesności (s. 43-51). Łódź: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu.
 6. Cyranek, Ł., Stradomska, M. (2017). Zaburzenia zachowania opozycyjno-buntownicze – wybrane zagadnienia. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce –  Społeczeństwo: psychologia i socjologia (s. 32-38). Poznań: Młodzi Naukowcy.
 7. Stradomska, M., Barłóg, M., Słomka, C. (2016). Stereotyp a związek partnerski na przykładzie kobiet będących w relacji z wyznawcą islamu. W: J. Wethacz (red.), Współczesne spojrzenie na seksualność człowieka (s. 173-187). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 8. Cyranek, Ł., Stradomska, M., Komsta. M. Cyberterroryzm – zagrożenie XXI wieku w perspektywie psychologicznej. W: G. Skrobotowicz, K. Maciąg (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego (s. 62-71). Lublin: Wydawnictwo Tygiel.
 9. Stradomska, M., Marczak, M. (2016). Dylematy bioetyczne – o poszanowaniu godności ludzkiej – podmiotowość osób chorych. W: P. Szczepańczyk (red.), Tom II (s. 71-89). Siedlce: Wydawnictwo Unitas.
 10. Stradomska, M., Zoszak, K. (2016). Bezpieczeństwo człowieka w konfrontacji z cierpieniem w wymiarze psychologicznym. W: P. Szczepańczyk (red.), Cierpienie i różne jego aspekty. (t. IV, s. 89-108). Siedlce: Wydawnictwo Unitas.
 11. Stradomska, M., Zoszak, K. (2016). Uzależnienie od Internetu w XXI weku – kontekst społeczny, rodzinny i psychologiczny. W: W. Walc (red.), Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży. Wybrane problemy. (s. 47-57). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Stradomska, M., Marczak, M., Łukaszczyk, E. (2016). Samotność i różne jej oblicza, psychoterapia, a pomoc psychologiczna w cywilizacji XXI wieku. W: P. Szczepańczyk (red.), Samotność i różne jej aspekty (t. II, s. 191-209). Siedlce: Wydawnictwo Unitas.
 13. Stradomska, M., Marczak, M., Berger, M. (2016). Objawy bólowe i psychologiczne w diagnozie zaburzeń czynnościowych narządu żucia. W: P. Szczepańczyk (red.), Badania Młodych Naukowców. (t. III, s. 180-195). Siedlce: Wydawnictwo Unitas.
 14. Stradomska, M., Zoszak, K. (2016). XXI-wieczna rodzina, czyli o formach wsparcia dla współczesnych rodziców. W: W. Walc (red.), Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce. Wybrane problemy. (s. 11-21). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 15. Stradomska, M., Marczak, M. (2016) Rywalizacja jako zagrożenie XXI wieku – praca, zawód, kariera w oczach młodych dorosłych. W: I. Mendryk (red.), Wyzwania Zarządzania Zasobami Ludzkimi, (s. 198-207). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 16. Stradomska, M., Czyrka-Wietrzyk, D. (2016). „Poznajmy się bliżej” – tworzenie grupy. W: T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej (s. 34-46). Warszawa: Difin.
 17. Stradomska, M., Homa, N. (2016). “Jestem sobą – jestem ważny” – samoocena w życiu ucznia. W: T Zubrzycka-Maciąg (red.), Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej (s. 47-55) Warszawa: Difin.
 18. Stradomska, M., Zoszak, K. (2015). Społeczne i psychologiczne skutki starzenia się, czyli o starości w ocenie osób w późnym wieku dojrzałym oraz w oczach adolescentów. W: M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie (s. 37-55) Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 19. Stradomska, M., Barłóg, M. (2014). Stres zawodowy u pracowników a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa. W: W. Załoga, J. Woźniak, W. Wereda (red.), Kształtowanie rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. (s. 148-156) Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Wydaje się, że nie możemy znaleźć tego, czego szukasz. Być może wyszukiwanie może pomóc.