Adam Szot - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Adam Szot

  • dr Adam Szot
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Prawa i Administracji

Dr Adam Szot, zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród zainteresowań naukowych znajdują się teoria prawa, stosowanie i wykładnia prawa, szkolnictwo wyższe.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1) Kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Wpływ orzeczeń sądowych na dyskrecjonalną władzę administracji publicznej w procesach stosowania prawa”.
2) Uczestnik (od 2010 r.) ERASMUS Teaching Stuff Mobility Program.
3) Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
4) Rzecznik Praw Studenta RP (2013-2015).
5) Wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015-2017).

Wybrane publikacje naukowe

1) Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną, Lublin 2016, ss. 396, ISBN 978-83-62495-78-8.
2) The Influence of European Court of Human Rights` Jurisprudence on Public Administration Governance Processes [w:] Global Governance and Its Effect on the State and Law, red. Martin Belov (ed.), Frankfurt am Main 2016, Peter Lang, ISSN 2191-8317, s. 229-242.
3) „Discretionary powers of the public administration in law application processes and its judicial control” [w:] „Discretionary power of public administration. Its scope and control.” (eds. L. Leszczyński, A. Szot), Frankfurt am Main 2017, wyd. Peter Lang, s. 89-103.
4) „Precedens” jako pozaprzepisowa podstawa decyzji administracyjnej, [w:] „Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna” (red. L. Leszczyński, A. Szot) Toruń 2017, s. 134-149.
5) The Administrative Type of Application of Law, “Studia Iuridica Lublinensia Tom XXIV, nr 2” Lublin 2015, wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN: 1731-6375, s.99-114; DOI: 10.17951/sil.2015.24.2.99.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy