Hanna Wójciak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Hanna Wójciak

  • dr Hanna Wójciak
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Biologii i Biotechnologii

Specjalistka z zakresu nauk biologicznych, botanicznych i lichenologii. Jej zainteresowania koncentrują się wokół bioty porostów Lubelszczyzny, taksonomii porostów z rodzaju brodaczka Usnea, roślinności doliny Bugu, roślinności torfowisk Lubelszczyzny, ochrony przyrody oraz fotografii przyrodniczej. Za działalność dydaktyczną i popularyzację wiedzy przyrodniczej odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem im. B. Hryniewieckiego.

Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych

1. Stwierdzenie ok. 200 gatunków porostów nowych dla Lubelszczyzny.
2. Stwierdzenie licznych nowych stanowisk rzadkich roślin naczyniowych i grzybów na Lubelszczyźnie.
3. Opisanie nowego dla nauki porostu z rodzaju brodaczka Usnea.

Wybrane publikacje naukowe

1. Wójciak H. 2003, 2007, 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Flora Polski. ss. 368. MULTICO Oficyna wydawnicza, Warszawa.
2. Bystrek J., Wójciak H. 1994. Usnea motykana Bystr. et Wójciak (Lichenes, Usneaceae), a new lichen species from the Carpathians. Fragm. Flor. Geobot. 39(1): 117-120.
3. Skowrońska-Pawlik B., Wójciak H., Skowroński T. 2008. Heavy metal accumulation, resistance and physiological status of some epigeic and epiphytic lichens inhabiting Zn and Pb polluted areas. Pol. J. Ekol. 56,2 195-207.
4. Urban D., Wójciak H. 2002. Szata roślinna doliny Bugu (odcinek środkowy) [w:] Dombrowski A., Głowacki Z., Kovaltchuk I., Nikiforov M., Michalczyk Z., Szwajgier W., Wojciechowski K.H. (red.), Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan-zagrożenia-ochrona, Fundacja IUCN, ss. 96-112, Warszawa.
5. Urban D., Wójciak H., 2012. Interesting vascular plant species in the Bug river valley (Gołębie-Kostomłoty section). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 9: 234-250.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy