Aneta Biały - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Aneta Biały

  • dr Aneta Biały
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Specjalizuje się w obszarze nauk prawnych, a dokładniej w prawie cywilnym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. na czynach niedozwolonych, szkodzie na mieniu i osobie, odszkodowaniach oraz ubezpieczeniach i mediacji.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Staż naukowy w Uniwersytecie Waikato, Hamilton, Nowa Zelandia.
2. Uczestnictwo w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – Akcja 1 „Mobilność” – wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016, Uniwersytet Santiago de Compostela, Hiszpania.
3. Udział w charakterze eksperta w International Scientific Conference of the Legal Clinics 15-17.09.2016, School of Clinical Legal Education.
4. Udział w National Client Consultation Competition 2017, Ostroh – Ukraina; organizator: National Univeristy of Ostroh Academy, udział jako sędzia w rundzie półfinałowej prowadzonej w języku angielskim.
5. Kierowanie projektem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: skuteczny wymiar sprawiedliwości, którego celem jest zachęcenie sądów do kierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw kierowanych do mediacji; opracowanie nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania spraw do mediacji.

Wybrane publikacje naukowe

1. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty), Roczniki Nauk Prawnych, wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tom XXV, numer 2/2015.
2. Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), Roczniki Nauk Prawnych, wydawca: Towarzystwo Naukowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, tom XXVI., numer 2/2016.
3. „Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej” w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, język polski, C.H. Beck 2016.
4. The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordance with article 4421 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 4421 kodeksu cywilnego), Teka Komisji Prawniczej, wydawca: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublin, V. VIII.
5. Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed proceedings of the international scientific conference on právní rozpravy 2016, International scientific conference on law and law studies „Theory, evolution, practices of law” vol. VI.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy