Andrzej Kapusta - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Andrzej Kapusta

  • dr hab. Andrzej Kapusta
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Filozofii i Socjologii

Specjalizuje się w naukach o poznaniu i komunikacji społecznej oraz w filozofii, antropologii medycznej, filozofii psychiatrii i procesach decyzyjnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych oraz kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opiekun merytoryczny projektu „Przyjazny Uniwersytet. Zdrowie psychiczne dla UMCS (2014-2017).
2. Opiekun merytoryczny Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych (od 2017 r.).
3. Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministerstwie Zdrowia.
4. Opieka merytoryczna (wraz z Markiem Hetmańskim) nad zespołem Wiedza ekspercka i procesy decyzyjne.
5. Kierownik studiów podyplomowych Coaching i Mentoring (od 2016 r.).

Wybrane publikacje naukowe

1. Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (UMCS, Lublin 2002).
2. Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (UMCS, Lublin 2010).
3. Spór o pojęcie choroby psychicznej, w: Bioetyka, red. Różyńska, Weronika Chańska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013, s. 165-176.
4. O roli myślenia technologicznego w psychiatrii współczesnej, Diametros 44 (2015): 45–55.
5. Medical humanities in theory and practice, (red wraz z M. Lytovka), Cambridge Scholars Publishing, 2017.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy