Agnieszka Kolasa-Nowak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Agnieszka Kolasa-Nowak

  • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. UMCS
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Filozofii i Socjologii

Na co dzień naukowo zajmuje się socjologią, zaś specjalizuje w socjologii zmiany społecznej i socjologii historycznej. W ramach badań naukowych eksploruje transformację systemową, współczesne przemiany społeczne w Polsce i zróżnicowanie regionalne.

Wybrane publikacje naukowe

1. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.
2. Polska Wschodnia a socjologiczne analizy zróżnicowania regionalnego. „Annales UMCS”, sectio I. 2011, vol. 36, t. 2, s. 71-84.
3. Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej. „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” Tom LVI 2012, s. 65-82.
4. Użyteczność obrazu Polski Wschodniej w dyskursie akademickim i publicznym, w: Tomasz Zarycki (red.). Polska Wschodnia i orientalizm. Warszawa: Scholar 2013.
5. Critical Sociology in Poland and its Public Function. “Polish Sociological Review”, nr 3, 2015: s. 381-399.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy