Piotr Konderak - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Piotr Konderak

  • dr Piotr Konderak
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Filozofii i Socjologii

Zajmuje się naukami o poznaniu i komunikacji społecznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na roli znaków i języka w procesach poznania, problematyce świadomości w kontekście filozofii umysłu oraz modelowaniu kognitywnym (w architekturze GLAiR).

Najważnijesze osiągnięcia naukowe

1. Redakcja we współpracy z badaczami z Lund University tomu Meaning, Mind and Communication. Explorations in Cognitive Semiotics, Frankfurt a/Main: Peter Lang.
2. Członek Zarządu International Association for Cognitive Semiotics.
3. Współpraca z Center for Cognitive Semiotics, Uniwersytet w Lund (Szwecja).

Wybrane publikacje naukowe

1. Zlatev, J., Sonesson G. & Konderak P. (współautor), Introduction. Cognitive semiotics comes of age In: Meaning, Mind and Communication. Explorations in Cognitive Semiotics, Frankfurt a/Main: Peter Lang, 2016, 9-30.
2. On evolution of thinking about semiosis: semiotics meets cognitive science, Avant, Volume VII, Issue 2/2016 (Polish Cognitive Science).
3. The Conscious Semiotic Mind, Studia Semiotyczne, t. XXXI, nr 1, 2017, 67-89.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy