Alina Kowalczyk-Juśko - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Alina Kowalczyk-Juśko

  • dr Alina Kowalczyk-Juśko
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Specjalizuje się w uprawie roślin. Zainteresowania naukowe dr Kowalczyk-Juśko koncentrują się na wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne w różnych procesach konwersji, ze szczególnym uwzględnieniem fermentacji metanowej (w tym szacowanie zasobów biomasy na cele energetyczne).

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

1. Opracowanie metodyki szacowania zasobów biomasy na cele energetyczne w ujęciu regionalnym.
2. Badania nad wykorzystaniem biomasy roślin wieloletnich na cele energetyczne w procesach termicznych i biologicznych.
3. Kierowanie projektem badawczym „Budowa poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model społecznej partycypacji mieszkańców”, finansowanym ze środków NCBiR.
4. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym “Nutrient risk assessment of biogas production in the Baltic sea region” (ToR Biogas), finansowanym przez John Nurminen Foundation, Helsinki, Finlandia.
5. Staż naukowy na Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach (Ukraina) oraz Politechnice w Beja (Portugalia).

Wybrane publikacje naukowe

1. Kowalczyk-Juśko A.: Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne. Zesz. Nauk SGGW, s. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 85, 103-116, 2010.
2. Kowalczyk-Juśko A.: Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska. FDPA, Warszawa 2013.
3. Kowalczyk-Juśko A., Szymańska M.: Poferment nawozem dla rolnictwa. FDPA, Warszawa 2015.
4. Kowalczyk-Juśko A.: Energy properties of multiflora rose (Rosa multiflora Thunb.) and environmental benefits from the combustion of its biomass. Journal of Ecological Engineering 17, 5, 216-220, 2016.
5. Kowalczyk-Juśko A.: Skład chemiczny i parametry energetyczne biomasy miskanta cukrowego (Miscanthus sacchariflorus) wykorzystywanej na cele energetyczne. Przemysł Chemiczny 95/11, 2326-2329, 2016.
6. Kowalczyk-Juśko A.: The influence of the ash from the biomass on the power boiler pollution. Journal of Ecological Engineering, 18, 6, 200-204, 2017.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy