Marzena Myślińska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Marzena Myślińska

  • dr Marzena Myślińska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Prawa i Administracji

Specjalizuje się w teorii prawa. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na alternatywnych metodach rozwiązywania sporów – ze szczególnym uwzględnieniem mediacji i negocjacji, odpowiedzialności prawnej – ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej, a także na stosowaniu prawa i prawach człowieka.

Wybrane publikacje naukowe

1. M. Myślińska, Rola mediatora w porządku prawnym – analiza teoretycznoprawna, rozprawa doktorska, Lublin 2015.
2. M. Myślińska, Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017.
3. M. Myślińska, The Processess of Application of Law and the Decision Making in Mediation Process, „Studia Iuridica Lublinensia, 2015, nr 2.
4. A. Korybski, M. Myślińska, Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, nr 15.
5. M. Myślińska, Proces decyzyjny mediacji a proces stosowania prawa – podobieństwa i różnice (w:) W. Dziedziak, B. Liżewski, Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, Lublin 2015.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy