Maciej Berek - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Maciej Berek

  • dr Maciej Berek
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Prawa i Administracji

Kierownik Podyplomowego Studium Legislacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawie konstytucyjnym, procesie tworzenia prawa, kontroli państwowej, finansach publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.
Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji i Sekretarza Rady Ministrów w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje naukowe

1. M. Berek, Rada Ministrów jako organ inicjujący postępowanie ustawodawcze, Warszawa 2017.
2. E. Jarzęcka-Siwik (red.), M. Berek, B. Skwarka, Z. Wrona, Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania kontroli państwowej – publikacja w przygotowaniu. Planowane wydanie: 2018 rok.

Wykłady i artykuły tego wykładowcy