Małgorzata Sęczkowska - Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Wykładowcy Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji

Małgorzata Sęczkowska

  • mgr Małgorzata Sęczkowska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Chemii

Specjalizuje się w otrzymywaniu i charakterystyce adsorbentów węglowych pod kątem ich zastosowań w procesie usuwania zanieczyszczeń organicznych z wody. Bada procesy usuwania aromatycznych związków organicznych z roztworów wodnych na materiałach węglowych, a w szczególności wpływ warunków prowadzenia procesu na równowagę i kinetykę adsorpcji.
Jej zainteresowania skupiają się również na badaniu adsorpcji polimerów na adsorbentach organicznych i nieorganicznych, jak również otrzymywaniu polimerowych nanostruktur selenowych. Jest współautorką 11 publikacji naukowych, z których jedną z najbardziej interesujących jest „Adsorption equilibrium and kinetics of selected phenoxyacid pesticides on activated carbon – effect of temperature”, Adsorption, 22 (2016) 777. Prezentowała wyniki badań na konferencjach międzynarodowych (14) i ogólnopolskich (34) w formie wykładów (7), komunikatów (56) i posterów (72).
Dwukrotnie pozyskała dotację celową na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS
w ramach konkursu wydziałowego. Jest także wykonawcą w projekcie „NanoBioMat” – European Community’s Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No PIRSES-GA-2013-612484, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, NanoBioMat (1.01.2014 – 31.12.2017).
Odbyła 4 zagraniczne staże naukowe: Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (12.10-12.12.2015 r.;
1-31.07.2017 r.) oraz Fizyczno-Techniczny Instytut im. A.F. Ioffe i Instytut Związków Makromolekularnych Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu (20.06-20.07.2016 r.; 05.10-05.11.2017 r.).

Wykłady i artykuły tego wykładowcy